Fritaksretten jamfør ChatGPT

Jeg har i flere omganger bedt ChatGPT om redegjørelser for fritaksretten. Det finner jeg svært interessant som et mål for hvor god dette verktøyet er til å gi korrekte svar. Ettersom dette er rimelig faktabasert, men rimelig smalt. Svarene her er hentet ut 15.03.2023, i ChatGPT 4.0.

Første spørsmål

Oppfølgningsspørsmål

Teksten som tekst

Spørsmål

Please write an essay about the right to be exempted from activites in school because of religion. Make the argument on the basis of the norwegian educational law and human rights. Please write the essay in nynorsk.

Svar

Som ein del av det norske utdanningssystemet har studentar rett til å ha religiøse overtydingar og utøving av trua deira respektert og beskytta. Dette inneber at studentar har rett til å bli fritekne frå aktivitetar i skulen som går mot deira religiøse overtydingar. Denne retten er nedfelt i både norsk lov og internasjonale menneskerettsavtalar.

Den norske opplæringslova seier at skulen skal tilpasse opplæringa til elevane sine føresetnader og behov, og at opplæringa skal vera i tråd med dei verdiar og prinsipp som er nedfelt i Grunnlova og internasjonale menneskerettsavtalar. Dette inkluderer retten til religionsfriheit og vern mot diskriminering på grunn av religion.

Denne retten til religionsfriheit er også beskytta av internasjonale menneskerettsavtalar, inkludert Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettar og Den europeiske konvensjonen om menneskerettar. Desse avtalane stadfester at alle har rett til å utøve sin religion eller tro, både individuelt og saman med andre, i det offentlege rom og i privatlivet.

På denne måten gir norsk lov og internasjonale menneskerettsavtalar studentar rett til å frita seg frå aktivitetar i skulen som går mot deira religiøse overtydingar. Dette kan inkludere å frita seg frå undervisning i visse emne eller aktivitetar, eller å frita seg frå å delta i aktivitetar som går mot dei religiøse overtydingane deira.

Det er viktig å merke seg at denne retten ikkje er ubetinga. Skulen kan for eksempel velje å tilby alternativ undervisning for studentar som er fritekne frå visse emne på grunn av religiøse overtydingar. Dette kan vere ein måte å tilpasse opplæringa til studentane sine behov og føresetnader, samtidig som skulen opprettheld sin plikt til å gi ein brei og allsidig opplæring.

I tillegg må studentar også respektere skulens reglar og retningslinjer, og ikkje bruke sin religionsfriheit som eit påskot for å hindre eller forstyrre undervisninga eller skuleaktivitetane.

I sum har studentar i Noreg rett til å frita seg frå aktivitetar i skulen som går mot deira religiøse overtydingar. Denne retten er beskytta av norsk lov og internasjonale menneskerettsavtalar, og er ein viktig del av å respektere studentane sine rettar og behov i det norske utdanningssystemet.

Teksten som tekst

Spørsmål

Please rewrite this answer reflecting that students can not be exempt from subjects, but can be exempt from activites in and parts of teachings in the subjects. Please also reflect that schools are obliged to give alternative teaching that secure that the students still learn the same as the students participating in the activity. In nynorsk. 

Svar

Som ein del av det norske utdanningssystemet har studentar rett til å ha religiøse overtydingar og utøving av trua deira respektert og beskytta. Dette inneber at studentar har rett til å bli fritekne frå aktivitetar og delar av undervisninga i skulen som går mot deira religiøse overtydingar. Denne retten er nedfelt i både norsk lov og internasjonale menneskerettsavtalar.

Den norske opplæringslova seier at skulen skal tilpasse opplæringa til elevane sine føresetnader og behov, og at opplæringa skal vera i tråd med dei verdiar og prinsipp som er nedfelt i Grunnlova og internasjonale menneskerettsavtalar. Dette inkluderer retten til religionsfriheit og vern mot diskriminering på grunn av religion.

Denne retten til religionsfriheit er også beskytta av internasjonale menneskerettsavtalar, inkludert Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettar og Den europeiske konvensjonen om menneskerettar. Desse avtalane stadfester at alle har rett til å utøve sin religion eller tro, både individuelt og saman med andre, i det offentlege rom og i privatlivet.

På denne måten gir norsk lov og internasjonale menneskerettsavtalar studentar rett til å frita seg frå aktivitetar og delar av undervisninga i skulen som går mot deira religiøse overtydingar. Dette kan inkludere å frita seg frå å delta i aktivitetar som går mot dei religiøse overtydingane deira, og å frita seg frå delar av undervisninga i visse emne.

Det er viktig å merke seg at studentar ikkje har rett til å bli fritekne frå heile emne eller fag i skulen. Skulen har ein plikt til å gi ein brei og allsidig opplæring, og kan ikkje fråvike frå dette. Likevel kan skulen tilby alternativ undervisning som sikrar at studentane framleis lærer det same som dei som deltek i aktivitetane og delane av undervisninga som dei er fritekne frå.

I tillegg må studentar også respektere skulens reglar og retningslinjer, og ikkje bruke sin religionsfriheit som eit påskot for å hindre eller forstyrre undervisninga eller skuleaktivitetane.

I sum har studentar i Noreg rett til å frita seg frå aktivitetar og delar av undervisninga i skulen som går mot deira religiøse overtydingar. Denne retten er beskytta av norsk lov og internasjonale menneskerettsavtalar, og er ein viktig del av å respektere studentane sine rettar og behov i det norske utdanningssystemet.

Noen refleksjoner

Fritaksretten slik den fungerer i norsk skole med utgangspunkt i Opplæringsloven av 1998, i §2-3a, er komplisert på mange måter, og skiller seg fra en del lands fritaksretter og slik vi tenker om denne retten tradisjonelt også i Norge. Samtidig er dette lignende det vi finner i en del land og settinger, så helt fremmed er det ikke. Min korrigering til ChatGPT for spørsmål 2 reflekterer til dels dette. Det er ikke slik at man kan få fritak fra hele emner eller fra kunnskapsinnhold. Jeg er rimelig fornøyd med svaret som gis i spørsmål 2, men det er slik at om en elev får fritak fra en aktivitet så SKAL skolen legge opp til alternativ undervisning. Her har ChatGPT valgt å bruke «kan».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *